Ogólnopolska giełda jachtów, łodzi i czarterów

Idzie nowe stare

Idzie nowe stare

4 Lis, 2012

15.10.2012 roku traci moc rozporządzenie regulujące dotychczasowe zasady zdobywania stopni żeglarskich i motorowodnych. Ministerstwo przygotowało projekt nowego rozporządzenia, które wprowadza dosyć istotne zmiany. Wiele z nich to powrót do dawnych zasad.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TYRYSTYKIU
Z dnia ………………………………………….
W sprawie uprawiania turystyki wodnej.

Na podstawie art.37 a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 957, późn. zm.) zarządza się co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wymagania niezbędne do uzyskania dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, w szczególności dotyczących wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz odpowiadający im zakres uprawnień do prowadzenia jachtów żaglowych lub motorowych;
2) sposób i tryb przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu turystyki wodnej, zwanego dalej „egzaminem”;
3) wzór zaświadczenia ze zdania egzaminu;
4) wzory dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień;
5) wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu oraz za czynności związane z wydaniem dokumentu kwalifikacyjnego do uprawiania turystyki wodnej;
§ 2.1 Dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie uprawnień do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych do mocy silnika powyżej 10 kW są patenty:
1) żeglarza jachtowego;
2) sternika jachtowego;
3) jachtowego sternika morskiego;
4) kapitana jachtowego;
5) sternika motorowodnego;
6) starszego sternika motorowodnego;
7) motorowodnego sternika morskiego;
8) kapitana motorowodnego.
2. Dokumentem kwalifikacyjnym potwierdzającym posiadanie uprawnień do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu narciarza wodnego lub innych obiektów pływających i powietrznych jest licencja.
§ 3.1. Osoba ubiegająca się o wydanie patentu składa do właściwego polskiego związku sportowego następujące dokumenty:
1) wniosek o wydanie patentu, zawierający: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, podpis wnioskodawcy, datę oraz stopień patentu;
2) zaświadczenie o zdaniu egzaminu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, w przypadku gdy egzamin jest wymagany;
3) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych, w szczególności opinie z odbytych rejsów wystawione przez kapitana jednostki, karty rejsu lub inne dokumenty potwierdzone przez armatora statku, w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie;
4) pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej, jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia:
5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania turystyki wodnej.
2. Patent ma formę karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej numer patentu, określenie stopnia patentu, imiona i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, PESEL, zdjęcie i podpis posiadacza, pieczęć i podpis podmiotu wydającego, datę i miejsce wydania, zakres uprawnień, podstawę prawną oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem.
3. Dane, o których mowa w ust. 2, zmieszczą się w języku polskim i angielskim.
4. Wzory patentów określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 4.1. Patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która:
1) ukończyła 12 rok życia;
2) ukończyła szkolenie na żeglarza jachtowego;
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

2. Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych oraz po wodach morskich, na jachcie żaglowym o długości całkowitej do 8,5 m w strefie 2Mm od brzegu, w porze dziennej.
3. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą realizować uprawnienia wynikające z ust. 2 pod nadzorem osoby pełnoletniej, posiadającej patent co najmniej sternika jachtowego, za pisemną zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
§ 5.1. Patent sternika jachtowego uzyskuje osoba, która:
1) ukończyła 18 rok życia;
2) ukończyła szkolenie na sternika jachtowego;
3) odbyła co najmniej dwa rejsy pełnomorskie na jachtach żaglowych, w czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;
4) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

2. Osoba posiadająca patent sternika jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i prowadzenia jachtów żaglowych o długości całkowitej do 12 m po wodach morskich w strefie do 20 Mm od brzegu.
§ 6.1 Patent jachtowego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:
1) posiada patent sternika jachtowego;
2) po uzyskaniu patentu sternika jachtowego odbyła co najmniej trzy rejsy pełnomorskie, w czasie co najmniej 600 godzin żeglugi, w tym co najmniej 200 godzin żeglugi na statkach o długości całkowitej od 12 do 18 m, oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zwinięciem co najmniej do dwóch portów, o średnim skoku pływu powyżej 1,5 m;
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

2. Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i prowadzenia jachtów żaglowych o długości całkowitej do 18 m. po wodach morskich.

§ 7.1. Patent kapitana jachtowego uzyskuje osoba, która:
1) posiada patent jachtowego sternika morskiego;
2) po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego odbyła co najmniej sześć rejsów pełnomorskich, w czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia statku o długości całkowitej od 10 do 18 m po uzyskaniu stopnia jachtowego sternika morskiego, oraz odbyła co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na statku o długości całkowitej powyżej 20 m.
2. Osoba posiadająca patent kapitana jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i morskich.
§ 8.1. Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która:
1) ukończyła 12. rok życia;
2) ukończyła szkolenie na sternika motorowodnego;
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
2. Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych z silnikiem o mocy do 60 kW po wodach śródlądowych oraz prowadzenia jachtów motorowych z silnikiem o mocy do 60 kW po wodach morskich w strefie do 2Mm od brzegu w porze dziennej.
3. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą realizować uprawnienia wynikające z ust. 2 pod nadzorem osoby pełnoletniej posiadającej patent co najmniej starszego sternika motorowodnego, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
§ 9.1. Patent starszego sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która:
1) ukończyła 18. Rok życia;
2) ukończyła szkolenie na starszego sternika motorowodnego;
3) odbyła co najmniej dwa rejsy po widach śródlądowych lub morskich na jachtach motorowych, w czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;
4) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
2. Osoba posiadająca patent starszego sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych i prowadzenia jachtów motorowych o długości całkowitej do 12 m po wodach morskich, w odległości 20 Mm od brzegu.
§ 10.1. Patent motorowodnego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:
1) posiada patent starszego sternika motorowodnego;
2) po uzyskaniu patentu starszego sternika motorowodnego odbyła co najmniej trzy rejsy pełnomorskie w czasie co najmniej 600 godzin żeglugi, w tym co najmniej 200 godzin żeglugi na statkach o długości całkowitej od 12 do 18 m, oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem co najmniej do dwóch portów, o średnim skoku pływu powyżej 1,5m;
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
2. Osoba posiadająca patent motorowodnego sternika morskiego jest uprawnienia do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych i prowadzenia jachtów motorowych o długości całkowitej do 18 m po wodach morskich.
§ 11.1. Patent kapitana motorowodnego uzyskuje osoba, która:
1) posiada patent motorowodnego sternika morskiego;
2) po uzyskaniu patentu motorowodnego sternika morskiego odbyła co najmniej sześć rejsów pełnomorskich, w czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia statku o długości całkowitej od 10 do 18 m po uzyskaniu stopnia motorowodnego sternika morskiego, oraz odbyła co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na statku o długości całkowitej powyżej 20 m.
2. Osoba posiadająca patent kapitana motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i morskich.
§ 12.1. Licencję do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu narciarza wodnego lub innych obiektów pływających i powietrznych uzyskuje osoba, która:
1) Ukończyła 18. rok życia;
2) posiada co najmniej patent sternika motorowodnego;
3) ukończyła szkolenie w zakresie holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających i powietrznych;
4) zdała egzamin sprawdzający z wymaganej wiedzy i umiejętności.
2. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji składa do właściwego polskiego związku następujące dokumenty:
1) wniosek o wydanie licencji zawierający: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, podpis wnioskodawcy, datę;
2) patent potwierdzający posiadanie kwalifikacji do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych co najmniej w stopniu sternika motorowodnego;
3) zaświadczenie o zdaniu egzaminu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania turystyki wodnej.
3. Licencja ma formę karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej numer licencji, imiona i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, PESEL, zdjęcie i podpis posiadacza, pieczęć i podpis podmiotu wydającego, datę i miejsce wydania, zakres uprawnień, podstawę prawną oraz elementy zabezpieczające przed podrobieniem i sfałszowaniem.
4. Dane, o których mowa w ust. 3, zamieszcza się w języku polskim i angielskim.
5. Wzór licencji określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 13.1. Osoby posiadające patent kapitana motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego posiadają uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej odpowiadające patentowi kapitana jachtowego oraz jachtowego sternika morskiego, jeżeli posiadają patent sternika jachtowego.
2. Osoby posiadające patent kapitana jachtowego oraz jachtowego sternika morskiego posiadają uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych odpowiadające patentowi kapitana motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego.
3. Osoby posiadające uprawnienia do kierowania statkami żeglugi śródlądowej mogą uzyskać bez konieczności odbycia szkolenia i zdania egzaminu patent sternika motorowodnego.
4. Osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia okrętów albo statków w żegludze morskiej uzyskane w Marynarce Wojennej, Straży Granicznej, marynarce handlowej lub rybołówstwie morskim mogą uzyskać bez konieczności odbycia szkolenia i zdania egzaminu patent sternika motorowodnego.
§ 14.1. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna zwana dalej „komisją”.
2. Komisja powoływana jest odpowiednio przez właściwy polski związek sportowy lub podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
3. Komisję powołuje się spośród trenerów lub instruktorów odpowiednich sportów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) lub instruktorów właściwych polskich związków sportowych, o których mowa w art. 37a ust. 13 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.
4. W skład komisji wchodzą:
1) przewodniczący;
2) sekretarz;
3) członkowie w liczbie od 2 do 4.
5. Komisja przygotowuje zadania i pytania egzaminacyjne.
6. Zestawy zadań i pytań egzaminacyjnych zatwierdza przewodniczący komisji, opatrując każdy z nich datą, podpisem i pieczątką imienną.
7. Zadania i pytania egzaminacyjne są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.
§ 15.1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
1) spełnienie wymogów niezbędnych do uprawiania turystyki wodnej dla uzyskania patentu lub licencji, na jaki przeprowadzany jest egzamin;
2) przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.
§ 16. Egzamin na poszczególne patenty i licencje przeprowadza się zgodnie z zakresem wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr. 4 do rozporządzenia.
§ 17. Warunkiem zdania egzaminu jest zaliczenie z oceną pozytywną sprawdzianu wiedzy teoretycznej i sprawdzianu praktycznego.
§ 18.1. Z przeprowadzanego egzaminu sporządza się protokół, który podpsują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.
2. Protokół zawiera krótki opis przebiegu egzaminu oraz ocenę końcową.
§ 19.1. W przypadku niezaliczenia sprawdzianu wiedzy teoretycznej lub sprawdzianu umiejętności praktycznych można ponownie jednokrotnie przystąpić do egzaminu, bez obowiązku powtórnego ukończenia szkolenia, po powtórnym uiszczeniu opłaty za przeprowadzenie egzaminu.
2. Egzamin jest powtarzany w całości.
3. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie osoba, która uiściła opłatę za egzamin może przystąpić do egzaminu w innym terminie wyznaczonym przez komisję egzaminacyjną.
§ 20.1. Opłaty za przeprowadzenie egzaminu wynoszą odpowiednio:
1) na stopień żeglarza jachtowego – 200 PLN;
2) na stopień sternika jachtowego – 300 PLN;
3) na stopień jachtowego sternika morskiego – 350 PLN;
4) na stopień sternika motorowodnego – 200 PLN;
5) na stopień starszego sternika motorowodnego – 300 PLN;
6) na stopień motorowodnego sternika morskiego – 350 PLN;
7) w zakresie holowania narciarza wodnego i statków powietrznych – 300 PLN.
2. Opłata za wydanie patentu albo licencji wynosi 50 PLN.
3. Opłaty, określone w ust. 1-2 dla uczniów i studentów w wieku do 16 lat podlegają obniżeniu o 50%.
§ 21. Do postępowań dotyczących wydania patentu lub licencji rozpoczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 22. Patenty i licencje wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w zakresie przyznanych tymi przepisami uprawnień.
§ 23. Traci ważność rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 105, poz. 712 i Nr 151, poz. 1088).
§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Directory powered by Business Directory Plugin