Ogólnopolska giełda jachtów, łodzi i czarterów

Jak zarejestrować jacht żaglowy

Jak zarejestrować jacht żaglowy

4 Kwi, 2011

Obecne przepisy obowiązujące w Polsce nakładają obowiązek zarejestrowania morskiego jachtu żaglowego. Nie ma natomiast konieczności rejestrowania żaglowego jachtu śródlądowego, którego długość nie przekracza 12 m.

Organem uprawnionym do dokonywania rejestru jachtów morskich do 24 m długości jest Polski Związek Żeglarski (ul. Chocimska 14, Warszawa). Jednostki powyżej 15 m. lub komercyjne zobowiązane są ponad to do uzyskania Orzeczenia o Zdolności Żeglugowej z PZŻ lub Polskiego Rejestru Statków oraz Karty Bezpieczeństwa wydawanej przez Urząd Morski (Gdynia, Słupsk lub Szczecin zależnie od portu macierzystego jednostki). O rejestrację mogą się ubiegać właściciele lub współwłaściciele (minimum 50% własności) jachtów będący obywatelami państwa należącego do UE lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. a także osoby prawne mającej siedzibę na terenie UE lub EFTA, jeżeli armator tego statku mieszka lub ma siedzibę na terenie UE lub EFTA. Obowiązkowi rejestracji nie podlegają natomiast jachty morskie przeznaczone do celów sportowych i turystycznych o długości mniejszej niż 5 m i nie przeznaczone do żeglugi zagranicznej.

 

 

Aby dokonać wpisu do polskiego rejestru jachtów morskich należy złożyć wniosek opracowanym przez PZZ i dostępny na jego stronie internetowej. We wniosku musimy zawrzeć informacje o naszym jachcie czyli o rodzaju i wielkości ożaglowania, ilości kadłubów, mocy silnika, numerach silnika itp. ale również np. dane konstruktora, miejsce budowy czy nazwę budowniczego.

Do wniosku rejestracyjnego dołączyć należy dokument potwierdzający nadanie nazwy np. kserokopie wcześniejszej rejestracji. W wypadku jego braku czy chęci zmiany nazwy, musimy złożyć kolejny wniosek o zmianę lub zatwierdzenie nazwy. Uzupełniając taki wniosek należy ponownie podać szereg informacji takich jak rozmiary, rok i miejsce budowy itp.

. Ponadto do wniosku rejestracyjnego należy dodać dokumenty potwierdzające przydzielenie sygnału wywoławczego, jeżeli oczywiście taki sygnał został nadany.

Kolejnym niezbędnym załącznikiem jest dokument stwierdzający wymiary jachtu czyli jego długość całkowitą, długość pokładu, wysokość burt, wysokość do linii wody, szerokość, powierzchnie ożaglowania itp. lub zamiennie deklarację zgodności CE. W wypadku braku deklaracji CE co jest typowe przy zakupie jachtów z poza UE lub starszych, pozostaje nam opomiarować jacht. Czynności tej mogą jednak dokonywać jedynie uprawnieni inspektorzy wyznaczeni np. przez PRS. Koszt kształtuje się od tysiąca złotych w wzwyż.

Kolejnym dodatkiem do wniosku rejestracyjnego musi być dokument potwierdzający nasze prawo do danej jednostki. Może to być oryginał lub uwierzytelniony akt kupna sprzedaży, faktura VAT, umowa zamiany, darowizny itp. W wypadku umów konieczne jest dołączenie potwierdzenia o uiszczeniu podatku od czynności cywilno prawnych lub zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.

W wypadku gdy jednostkę wybudowaliśmy własnym sumptem musimy dostarczyć oświadczenie własne a jeżeli nasze prace opieraliśmy na nabytym wcześniej kadłubie, silniku itp. potwierdzenie nabycia tych elementów.

Jeżeli właścicielem jachtu jest osoba fizyczna do wniosku rejestracyjnego dołączamy kserokopie dowodu osobistego lub innego dokumentu z numerem PESEL a w przypadku gdy dokument własności jest wystawiony na działalność gospodarczą również kserokopie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i zaświadczenia potwierdzające przydzielenie numerów REGON i NIP.

W sytuacji gdy jacht kupuje osoba prawna należy dołączyć ksero odpowiedniego rejestru sądowego (np. KRS) potwierdzającego prawo danej osoby do działania w imieniu osoby prawnej oraz ksera nadania NIP i REGON.

Jeżeli jacht był zarejestrowany za granicą lub w urzędzie żeglugi śródlądowej konieczne jest przedstawienie dokumentu wyrejestrowania.

Jeżeli jednostka posiadała świadectwo bandery to ono również misi zostać załączone do wniosku.

W sytuacji gdy nasz jacht sprowadzamy z UE należy dołączyć zaświadczenie o uiszczeniu lub zwolnieniu z podatku od towarów i usług ewentualnie braku takiego obowiązku. Jeżeli natomiast sprowadzamy jacht z poza UE to należy załączyć dokument odprawy celnej. Ostatnim wymogiem jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej, której wysokość waha sie od kilkudziesięciu do kilkuset złotych (zależnie od długości jednostki) i dołączenie potwierdzenia wpłaty.

Pamiętajmy koniecznie, że jeżeli pośród naszych załączników lub załączników do załączników jest coś w języku obcym to należy to przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego lub biuro tłumaczeń.

W odniesieniu do jachtów śródlądowych, mimo iż nie podlegają one obowiązkowi rejestracji, pamiętać należy o kilku innych wymogach prawnych. Po pierwsze istnieje obowiązek oznakowania takich jachtów. Oznakowanie zewnętrzne powinno zawierać nr rejestracyjny, a w wypadku jego braku, nazwę statku lub inny znak rozpoznawczy. Ustawodawca nie precyzuje jednak co należy rozumieć pod pojęciem „inny znak”. Określa natomiast, iż oznakowanie takie powinno być trwale a wysokość liter powinna wynosić co najmniej 10 cm. Ponadto obowiązkowe jest umieszczenie informacji zawierającej nazwisko właściciela i nazwę portu macierzystego jachtu. Informacje te mogą być umieszczone zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz jednostki.

Brak wymogu rejestracji jest ogromnie wygodne jednakże pociąga za sobą niedogodności związane z warunkami ubezpieczenia, sprzedaży lub wywozu za granicę. W związku z powyższym wielu właścicieli jachtów śródlądowych rejestruje swoje statki dobrowolnie. Można tego dokonać w dwojaki sposób. Albo jako jednostkę wędkarską w starostwie albo jako jacht żaglowy w Warszawsko-Mazowieckim Okręgowym Związku Żeglarskim (ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa). Aby tego dokonać należy złożyć wniosek do którego należy dołączyć poprzedni dowód rejestracyjny (o ile był wystawiony na osobę zgłaszająca rejestrację) lub dokument stwierdzający nabycie własności lub współwłasności jachtu wraz z potwierdzenie dokonania opłaty podatku od czynności cywilno prawnych tudzież zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Może to być też faktura VAT, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, orzeczenie sądu w sprawie własności lub pisemne oświadczenie budowniczego, który taki jacht wybudował.

Jeżeli armator nie jest właścicielem jachtu wymagane jest potwierdzenie tytułu prawnego do władania jachtem np. umowa armatorska.

W wypadku gdy właścicielem jachtu jest osoba fizyczna należy dołączyć ksero dowodu osobistego lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. W sytuacji gdy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą dodatkowo ksero wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i REGON. Ostatnią rzeczą jest dołączenie potwierdzenia dokonania wpłaty rejestracyjnej w wysokości 60 PLN.

 Autor. Krzysztof Piwnicki kapitan jachtowy. Szkoła Żeglarstwa 4Winds.

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski (Dz. U. z 2001 r. nr 138 poz. 1545 z późn. zm.)
R rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie nadawania i zatwierdzania nazwy statku morskiego z dn. 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 118 poz. 1237),
R rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie polskiego rejestru jachtów z dn. 23 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 6 poz. 43).
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji, Dziennik Ustaw nr 72 poz. 426.

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Directory powered by Business Directory Plugin